วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

ข้อบกพร่องพรบ.มาตรา15

                                   ข้อบกพร่องของ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 15 ความว่า ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา 14


 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

พรบ ฉบับที่15

พรบ ฉบับที่15
พรบคอมพิวเตอร์